Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.docx (48,04KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf (160,49KB)
DOCXWniosek o udostępnienie iformacji publicznej.docx (58,89KB)
 


E-MAILOWA KORESPONDENCJA

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA _KORESPONDENCJA E-MAIL (1).pdf (163,46KB)

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej (47-370) przy ul. Zamkowej 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000490720, zidentyfikowana do celów podatkowych pod NIP 1990111258, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON 000293634.

Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: telefonicznie pod nr: 77 466 84 18 wew.307 lub pisemnie na adres biura Administratora.

W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail.:

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresach korespondencji elektronicznej, zawarte
w treści danej korespondencji w celu:

 • umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowanie kontaktu z adresatami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz nadawców wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegającego na umożliwieniu kontaktu elektronicznego
  z Administratorem,
 • dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami – w związku
  z realizowanymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,
 • przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na możliwości pozyskiwania pism
  i innych dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) chyba, że pozyskanie dokumentów jest wymogiem prawnym – wówczas w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń –  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych: informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji
e-mailowej, zawarte w treści korespondencji, w szczególności są to: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane firmy, adres e-mail, telefon służbowy.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Administrator danych osobowych może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej, realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

 

Informacje dodatkowe

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o., Moszna, ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ctn-moszna.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt z pacjentem
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


Klauzula informacyjna dla pacjentów
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. Szanowny Pacjencie, Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z.o.o. KRS: 0000490720, REGON: 000293634, NIP: 1990111258 Adres: Moszna ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina Telefon: 77 466 84 18 w. 307, e-mail: ADO@ctn-moszna.pl; 2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – Telefon: 77 466 84 18 w. 308, e-mail: IOD@ctn-moszna.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
W tym cele zdrowotne:
 • profilaktyka zdrowotna,
 • diagnoza medyczna i leczenie,
 • zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe pacjentów w imieniu Szpitala na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
  5) Pani/Pana dane osobowe są częścią dokumentacji medycznej, w z związku tym Szpital jest zobowiązany przechowywać dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta: dokumentacja medyczna - 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia - 30 lat, licząc od końca rok kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Obowiązek podania danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych wynika z: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORIGU WIZYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE SPÓŁKI
Administratorem 
systemu monitoringu wizyjnego jest: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z.o.o.
KRS: 0000490720,REGON: 000293634, NIP: 1990111258 Adres: Moszna ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina Telefon: 77 466 84 18, e-mail: sekretariat@ctn-moszna.pl
Monitoring stosowany jest celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
e-mail:  IOD@ctn-moszna.pl;  telefon:77 466 84 18 w. 308.