Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady kwalifikowania pacjenta do leczenia

ZASADY KWALIFIKOWANIA PACJENTA DO LECZENIA w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. nr. 91 poz.408 z póżn. zm.) , Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr. 210 poz.2135), Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. nr.28 poz.28 z póżn. zm.) oraz Statutu Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, ustalam:

§ 1

Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek przyjmuje na leczenie :

 1. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które po złożeniu i zarejestrowaniu prawidłowo wypełnionego przez lekarza PZP druku skierowania Mzps 7, zweryfikowanego pozytywnie przez Komisję Kwalifikacyjną Centrum, zostały wpisane na „listę oczekujących” i przybyły w wyznaczonym terminie na leczenie.
 2. osoby uprawnione (jak w pkt.1), które oświadczyły, że rezygnują z przysługujących im praw wynikających z tego uprawnienia i zawarły z Centrum umowę na określonych odrębnie zasadach - tylko jeśli nie ma opóźnień w realizacji Umowy Z OOW NFZ Opole w rachunku narastającym.
 3. osoby nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych, które zawarły z Centrum umowę na określonych odrębnie zasadach.

§ 2

Wszystkie , złożone w Centrum skierowania na druku Mzps 7 , przed wpisaniem na „listę oczekujących”, weryfikowane są na bieżąco pod względem:

1. formalnym – przez sekretariat Centrum i wpisywane do „rejestru skierowań”. Skierowania niepoprawne formalnie oraz kopie takich skierowań, zwracane są osobom które je złożyły i nie są wpisywane do rejestru skierowań,

2. merytorycznym – przez Komisję Kwalifikacyjną Centrum ( zespół oceny przyjęć ), działającej zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Kwalifikacyjnej wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora CTN nr.8/2005 zpóżn.zm. Skierowania , których rozpoznanie i ocena stanu zdrowia przez lekarza PZP mieszczą się w kryteriach i zakresie działania Centrum są wpisywane na „listę oczekujących”lub w przypadkach pilnych stanowią podstawę do przyjęcia pacjenta na leczenie poza kolejnością . W pozostałych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna Centrum, indywidualnie dla danej osoby, określa konkretne przyczyny odmowy przyjęcia na leczenie i przygotowuje stosowne zawiadomienie wg. załączonego wzoru, albo jeśli jest to konieczne wzywa do przedłożenia dodatkowych informacji lub badań specjalistycznych i ponownie, po ich otrzymaniu, weryfikuje skierowanie.

§ 3

Planowanie przyjęć pacjentów wpisanych na listę oczekujących odbywa się w kolejności zapisów a przyjmowanie pozostałych pacjentów zgodnie z postanowieniami § 1 pkt.2 i 3.

§ 4

W Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek leczone są rozpoznania chorobowe , zgodnie z ICD-10 i zawartą Umową z OOW NFZ Opole, w ramach oddziałów :

1. leczenia zaburzeń nerwicowych – Oddział I

a ) Zaburzenia nerwicowe , osobowości i zachowania , jako zaburzenia czynnościowe charakteryzujące się brakiem uszkodzenia strukturalnego narządów lecz z występującymi odchyleniami od wzorców czynności poszczególnych narządów :

 • F 40-48 – zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
 • F 50-59 – zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,
 • F 60-69 – zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.

W oddziale stosowana jest psychoterapia indywidualna i grupowa.

2. rehabilitacji psychiatrycznej – Oddział II

a) zaburzenia depresyjne

 • F 32.0 – epizod depresji łagodnej
 • F 33.0 – zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
 • F 34.1 - dystymia
 • F 34.8 – inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
 • F 38.0 – inne występujące pojedyncze zaburzenia nastroju (afektywne)
 • F 38.1 – inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
 • F 38.8 – inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)

b) zaburzenia psychoorganiczne

 • F 06.3 – organiczne zaburzenia nastroju ( afektywne),
 • F 06.4 – organiczne zaburzenia lękowe,
 • F 06.6 – organiczna chwiejność afektywna (astenia)
 • F 07 – zaburzenia osobowości i zachowania spowodowana chorobą z uszkodzeniem mózgu.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi zdolności do życia w dotychczasowym środowisku, do pełnienia poprzednich ról społecznych, zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń.

§ 5

W procesie kwalifikowania pacjenta na leczenie do Centrum niezbędne jest stosowanie kryteriów kwalifikacyjnych :

1. kryteria kwalifikacji na poziomie PZP w miejscu zamieszkania pacjenta:

a). do leczenia w Oddziale I :

 • konsultacja kwalifikacyjna zawierająca rozmowę kwalifikacyjną, badania testowe przeprowadzone przez psychologa PZP w miejscu, celem ustalenia diagnozy i wskazań do psychoterapii,
 • wstępne badanie psychiatryczne (druk Mzps7) uwzględniające badanie internistyczne i neurologiczne,
 • diagnostykę laboratoryjną, diagnostykę obrazową OUN w zależności od wskazań.

b) do leczenia w Oddziale II:

 • konsultacja kwalifikacyjna i ocena psychologa co do możliwości udziału pacjenta w programie rehabilitacyjnym
 • badanie internistyczne, diagnostyka laboratoryjna,
 • badanie neurologiczne z diagnostyką wg wskazań (TK, MRI, EEG)
 • badanie psychiatryczne (druk Mzps7)

2. w Izbie Przyjęć Centrum ( przed przyjęciem na Oddział ) badanie przeprowadza lekarz dyżurujący i weryfikuje jednocześnie ustalenia lekarza PZP. Nie przyjmuje pacjenta na leczenie w Centrum, jeśli stwierdzi:

 • czynny proces psychotyczny,
 • tendencje samobójcze,
 • uzależnienie od środków psychotycznych bądź alkoholu,
 • obecność zaawansowanych schorzeń somatycznych: np. cukrzycy, nadciśnienia, zaburzeń ruchu, zaburzeń organicznych OUN, padaczki, niedosłuchu itp.
 • brak motywacji do terapii, np. pobyty familijne, uzyskanie renty,
 • i inne formy oporu, z uwzględnieniem, że do grup psychoterapeutycznych włączane są osoby tylko do 60 roku życia, a w kwalifikowaniu do oddziału II - oceny(głównie) kryteriów rehabilitacyjnych, czyli rokowanie powrotu do pełnionych ról społecznych oraz możliwości adaptacyjnych.

§ 6

Odstąpienie od w/w kryteriów i zasad wymaga zgody Dyrektora CTN Moszna-Zamek

PUNKTY 2 ORAZ 3 § 3 ZOSTAŁY DODANE ANEKSEM DYREKTORA CTN MOSZNA-ZAMEK NR 1 Z DNIA 28 STYCZNIA 2009 ROKU.