Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

1. Dokumentacja Szpitala przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.

2. CTN udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • Zakładowi Opieki Zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza Zakładami Opieki Zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy i nadzoru,
  • Ministrowi Zdrowia, Sądom, Prokuratorom oraz Sądom i Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej, w związku z przeprowadzonym postępowaniem,
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  • organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  • Rejestrom Usług Medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentację medyczną, po uprzednim złożeniu wniosku o jej wydanie, udostępnia Izba Przyjęć- tel. 77 466 84 18, wew. 303

Podstawą prawną udostępniania dokumentacji medycznej jest:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020 poz. 849 t.j.).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (D.U. 2020 poz. 666).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).