Przejdź do treści strony
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

1. Dokumentacja Szpitala przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.

2. CTN udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • Zakładowi Opieki Zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza Zakładami Opieki Zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy i nadzoru,
 • Ministrowi Zdrowia, Sądom, Prokuratorom oraz Sądom i Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej, w związku z przeprowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • Rejestrom Usług Medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentację medyczną, po uprzednim złożeniu wniosku o jej wydanie, udostępnia Izba Przyjęć- tel. 77 466 84 18, wew. 333

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819).

Metryczka
 • opublikowano:
  23-12-2010 13:27
  przez: Teodor Wilk
Dane jednostki:

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp z o.o.
47-370 Zielina-Moszna
ul. Zamkowa 1 A
NIP: 199-01-11-258 REGON: 000293634
Numer konta: 89 1050 1504 1000 0090 3071 4282

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 84 18, 77 466 84 63
fax: 77 466 85 00
e-mail: sekretariat@ctn-moszna.pl
Strona www: www.ctn-moszna.pl

Informacje dodatkowe:

NIP: 199-01-11-258
REGON: 000293634
Konto bankowe: 89 1050 1504 1000 0090 3071 4282