Przejdź do treści strony WCAG

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

1. Dokumentacja Szpitala przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.

2. CTN udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • Zakładowi Opieki Zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza Zakładami Opieki Zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy i nadzoru,
  • Ministrowi Zdrowia, Sądom, Prokuratorom oraz Sądom i Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej, w związku z przeprowadzonym postępowaniem,
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  • organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  • Rejestrom Usług Medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentację medyczną, po uprzednim złożeniu wniosku o jej wydanie, udostępnia Izba Przyjęć- tel. 77 466 84 18, wew. 333

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819).