Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji publicznej

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.docx (48,04KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf (160,49KB)
DOCXWniosek o udostępnienie iformacji publicznej.docx (58,89KB)

Zgodnie z obowiązującą Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony: DOCXWniosek o udostępnienie iformacji publicznej.docx (58,89KB)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak nie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.

W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Postanowienie o odmowie udostępniania informacji oraz umorzenia postępowania podejmuje Dyrektor Zakładu, w tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Koszt przekształcenie informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę – za każdą stronę formatu A4 sporządzonej kopii wynosi 2 zł brutto (słownie: dwa złote). Dotyczy udostępniania informacji związanych z postępowaniami o zamówienie publiczne za wyjątkiem druku ZP-12.

Powyższe wynika z art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.